Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Spelling van de Werkwoordsvormen

2 Copyright ┬ę S.Koning, Amsterdam, The Netherlands. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave( dus ook de tekening niet) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. info@ taalroute.nl All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the autor

Pages Overview